← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Tôi đã có sẵn DVD giảng dạy, tôi có thể đăng tải nó không?

Đối với các công ty đào tạo và giảng viên đã có tài liệu giảng dạy bằng DVD, việc xuất bản đăng tải là có thể, bằng cách chỉnh sửa DVD theo mẫu phù hợp với tài liệu giảng dạy trực tuyến.


Về tính khả thi của việc xuất bản, chúng tôi sẽ xem xét tại công ty, vì vậy xin vui lòng liên hệ trước với chúng tôi.

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận