← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Sang tháng khác và tài khoản cao cấp bị dừng.

Có khả năng lỗi thanh toán đã xảy ra trong phương thức thanh toán mà bạn đã thiết lập. Hãy chọn [Quản lý thông tin đăng kí tài khoản cao cấp] từ [Trang thiết lập tài khoản], chọn [Thay đổi phương thức thanh toán] được hiển thị ở trang kế tiếp và hãy cập nhật phương thức thanh toán. 

Ngoài ra, ngay cả khi phương thức thanh toán không được thiết lập tại thời điểm tham gia khóa học thì tài khoản cao cấp cũng bị dừng lại khi sang tháng khác. Vì vậy xin hãy thiết lập phương thức thanh toán theo trình tự như trên.

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận