← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Vé cao cấp được phát hành khi nào?

Vé cao cấp lần đầu tiên sẽ được phát hành ngay khi trở thành hội viên của vé cao cấp. Vé cao cấp kể từ lần thứ hai trở đi sẽ được phát hành vào ngày 1 mỗi tháng cho đến khi bạn hủy vé cao cấp, và được tự động thêm vào vé. Ngoài ra, xin vui lòng lưu ý: sau khi phát hành vé cao cấp, nếu hủy vé cao cấp thì không thể sử dụng vé cao cấp đã được phát hành. 

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận