← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Có mất phí để đăng khóa học lên không?

Để đăng khóa học lên thì không mất lệ phí ban đầu, phí hội viên hàng tháng,… Khi khóa học đã được bán, thì hoa hồng sẽ được trích ra từ doanh thu là 10% (nếu giảng viên thu hút khách hàng) hoặc 40% (nếu ShareWis ACT thu hút khách hàng).

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận