Chuyến đến nội dung chính

Khi mua khoá học tôi có nhận được biên lai không?