Chuyến đến nội dung chính

Có thể mua cùng một khóa học 2 lần hay không?