Chuyến đến nội dung chính

Khi đăng ký có cần nhập thông tin thẻ tín dụng không?