Chuyến đến nội dung chính

Có thể hủy việc mua khóa học và nhận lại tiền không?