Chuyến đến nội dung chính

Hãy cho tôi biết về phí đăng tải khoá học Pro Course.