Chuyến đến nội dung chính

Giá bán của các khoá học được quyết định như thế nào?