Chuyến đến nội dung chính

Tôi đã có sẵn DVD giảng dạy, tôi có thể đăng tải nó không?