Chuyến đến nội dung chính

Tôi không thể quay video hoặc chỉnh sửa chúng. Tôi nên làm gì?