Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể sử dụng ShareWis như một hệ thống e-learning nội bộ công ty được hay không?